अखयाँ तरशाँ दरसण प्यासी

अखयाँ तरशाँ दरसण प्यासी।

मग जोवाँ दिण बीताँ सजणी, णैण पड्या दुखरासी।

डरा बैठ्याँ कोयल बोल्या, बोल सुण्या री गासी।

कड़वा बोल लोक जग बोल्या, करस्याँ म्हारी हाँसी।

मीराँ हरि रे हाथ विकाणी, जणम जणम री दासी।।35।।