माई म्हाँ गोविन्द गुण गाणा

राग जौनपुरी

माई म्हाँ गोविन्द गुण गाणा।। टेक।।

राजा रूठ्याँ नगरी त्यागाँ, हरि रूठ्याँ कठ जाणा।

राणो भेज्या विख रो प्यालो, चरणामृत पी जाणा।

काला नाग पिटारîाँ भेज्या, सालगराम पिछाणा।

मीराँ गिरधर प्रेम दिवाँणी, साँवल्या वर पाणा।।30।।