म्हाँ गिरधर आगाँ णाच्या री

राग मालकोस

म्हाँ गिरधर आगाँ णाच्या री।।टेक।।

णाच णाच म्हाँ रसिक रिझावाँ, प्रीति पुरातणा जाँच्या री।

स्याय प्रीत री बाँध घूँघर्याँ मोहण म्हारो साँच्याँ री।

लोक लाज कुलरा मरजादाँ, जगमाँ णेक णा राख्याँ री।

प्रीतम पल छण णा बिसरावाँ, मीराँ हरि रँग राच्याँ री।।15।।